ISL9R1560P2 600 15 1.8 35 TO-247/220AC 快速、软恢复、高耐压
RHRP1560 600 15 2.10 40 TO-220AC 超快、软恢复、高耐压
ISL9K1560G3 600 2×15 1.8 35 TO-247
FFP15S60S 600 2×15 2.10 23 TO-220-2L 高速、高可靠性、高耐压
RHRA1560CC 600 2×15 2.10 40 TO-3PN
ISL9R3060G2 600 30 2.10 36 TO-247 快速、软恢复、高耐压
FFH30S60S 600 30 2.10 28 TO-247-2L 高速、高耐压
FFP30S60S 600 30 2.10 40 TO220-2L 第二代隐形二极管
FFPF30UA60S 600 30 2.20 90 TO220F-2L 超快二极管
FFA30U60DN 600 2x30 2.30 90 TO-3PN 高压、高可靠性、高速开关
FFAF60UA60DN 600 2x30 2.20 90 TO3PF 快恢复,用于焊机、马达、UPS
RHRP3060 600 30 2.10 45 TO-220AC 超快、软恢复、高耐压
FFPF30U60S 600 30 2.30 90 TO-220F 高速、高可靠性、高耐压
ISL9K3060G3 600 2×30 2.1 36 TO-247 快速、软恢复、高耐压
FFAF30U60DN 600 2×30 2.3 90 TO-3PF 高耐压、高可靠性、高速
FFAF40U60DN 600 2×40 2.1 110 TO-3PF
FFH50US60S 600 50 1.38 113 TO-247 快速、软恢复
FFH60UP60S 600 60 1.70 80 TO247-2L/3L 高速开关、高反向电压、高可靠性
FFH75H60S 600 75 1.80 75 TO247-2L 超快、软恢复特性二极管
FFA120UP60DN 600 2×120 2.2 90 TO-3P 高耐压、高可靠性、高速
RHRP8120 1200 8 3.20 70 TO-220AC 超快、软恢复、高耐压
RHRP15120 1200 15 3.20 75 TO-220AC
RHRP30120 1200 30 3.20 85 TO-220AC
RHRG30120 1200 30 3.20 85 TO-247
ISL9R30120G2 1200 30 4.50 56 TO-247
RHRG75120 1200 75 3.20 100 TO247
<<      1       2      >>